Terms of Service

เงื่อนไขการใช้บริการกับเรา

เงื่อนไขการใช้บริการกับเรา

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุหรือถูกระบุถึงในหน้านี้ เป็นข้อกำหนดการให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการทั้งหมดของเรา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการสมัครใช้บริการกับทางเรา ซึ่งหากมีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือผิดไปจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ ทาง ihotVPS และกลุ่มผู้ให้บริการในเครือมีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะสามารถแจ้งเตือน ระงับ ยกเว้นการให้บริการ โดยอาจไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆ

 

เราให้บริการเฉพาะ ผู้ที่ถือสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

(We provide specialized services. Citizens in Thailand and Thailand.)

 1. ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล์ติดต่อ ที่ใช้ในการจดโดเมน จะต้องเป็นข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน
 2. โดเมนที่จดทะเบียนกับ ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) จะเป็นเพียงผู้ให้บริการดำเนินการจดโดเมนเท่านั้นกรรมสิทธิ์ของโดเมนเป็นของทางลูกค้า
 3. ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) มีระบบจัดการโดเมน ของ ResellerClub ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปจัดการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว, แก้ไข Name Server, ตั้งค่า DNS ได้ตามต้องการ และ ซึ่งการที่ลูกค้าเข้าไปดำเนินการ เปลี่ยนแปลง จนทำให้เกิดข้อผิดพลาด จะอยู่นอกการรับผิดชอบของเรา
 4. ชื่อโดเมนที่ระบุเข้ามาในตอนสมัครระบบจะดำเนินการสมัครให้โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถแกไขชื่อในภายหลังได้ หากต้องการชื่ออื่น ต้องทำการสมัครและเสียค่าใช้จ่ายใหม่เท่านั้น
 5. โดเมนทั้งหมด ไม่ว่าจะจดกับเราหรือไม่ เมื่อทำการย้ายโดเมนเข้ามาอยู่กับเรา โดเมนจะยังคงสถานะเป็นทรัพย์สิน(Asset)ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าเอง เรามีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้บริการเท่านั้น ซึ่งหากมีกรณี เกิดคดีฟ้องร้อง ทำความผิดต่างๆ จากสาเหตุอันมาจากโดเมนของท่าน ทางเราจะไม่ร่วมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน
 6. โดเมนที่จะย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือย้ายมาจากผู้ให้บริการรายอื่นนั้น จะต้องมีอายุการใช้งานมาแล้ว มากกว่า 60 วัน (ตามข้อกำหนดของ ICANN) ท่านจะสามารถย้ายโดเมนได้หลังจากที่โดเมนนั้นมีอายุเกิน 60 วันแล้วเท่านั้น
 7. การต่ออายุโดเมน ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือน ก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน ท่านควรแจ้งการต่ออายุโดเมนเข้ามาก่อนที่จะหมดอายุ ภายใน 7 วัน มิเช่นนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเกิดปัญหาในการต่ออายุโดเมน หรือหากเกินวันที่หมดอายุแล้ว ชื่อโดเมนของคุณนั้นอาจจะมีคนอื่นนำไปใช้ได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา
 8. หากผู้ใช้บริการทำการลบโดเมนของท่านเองออกจากระบบจัดการ ทางเราไม่สามารถกู้คืนโดเมนของท่านได้ และไม่สามารถคืนเงินที่คุณทำการจดโดเมนนั้นได้
 1. ทาง ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) ให้บริการในส่วนระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนและเซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อท่านทำการสมัครใช้บริการกับเราแล้ว ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบปัญหาเกี่ยวกับระบบเซิฟเวอร์เสมือน เท่านั้น Application ที่ผู้ใช้บริการใช้งาน อาจอยู่นอกเหนือความสามารถในการให้บริการของเรา
 2. เราให้การบริการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย หรือได้รับการอนุญาตให้ทำงานในเมืองไทยด้วยใบ Work Permit และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) มีสิทธิ์ระงับการใช้งาน หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการ ใช้งานจนเกิดขนาดการให้บริการ หรือมีการใช้งานทรัพยากร การรับ-ส่งปริมาณข้อมูลมากผิดปกติ หรือการดำเนินการใดๆของเครื่องมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีการเปิดการใช้งานไปแล้ว
 4. ผู้ใช้บริการ สามารถสั่ง Reboot / Shutdown ได้ด้วยตัวเอง ผ่านระบบ Control Panel หากเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่สามารถ Reboot / Shutdown ได้ ทางเรายินดีที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นให้ทันที ซึ่งผู้ใช้บริการ จะต้องระบุหมายเลข IP และส่งแจ้งขอ Reboot / Shutdown มายังอีเมล์หรือระบบแจ้งปัญหาของเรา และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นผู้เช่าของผู้ใช้บริการ
 5. ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) ไม่อนุญาตให้นำบริการของเรา ไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้บุคคลที่ 3 ใช้งาน ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น
 6. ลูกค้าจะต้องทำการ Backup ไฟล์สำคัญๆใน VPS หรือ Dedicated Server ด้วยตัวเอง เพราะหากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด ข้อมูลต่างๆจะไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนได้ เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องสำรองข้อมูลไว้เอง และทาง ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดปัญหาและข้อมูลของลูกค้าสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 7. ผู้ใช้บริการจะต้องป้องกันการถูกโจมตีต่างๆด้วยตัวเอง เช่น การถูกโจมตีด้วย DDOS, การถูกโจมตีช่องโหว่ของเว็บไซต์หรือโปรแกรม หรือ ถูก Hack เว็บไซต์หรือโปรแกรม ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้น หรือ ความเสียหายของข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 8. ซอฟแวร์หรือโปรแกรมใดๆที่ติดตั้งภายในเครื่องหรือระบบของผู้ใช้บริการ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเท่านั้น ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
 9. การเข้าใช้งานและการดำเนินงานทั้งหมดของเครื่องที่ผู้ใช้บริการใช้งาน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการเปลี่ยน สร้าง แก้ไข User Password ใดๆของเครื่องและทางเราจะไม่ร้องขอ ยกเว้นเพื่อแก้ไขปัญหาบางกรณีให้กับผู้ใช้บริการเท่านั้น
 10. ผู้ใช้บริการจะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนที่มีลายเซ็นกำกับสำเนาถูกต้อง ด้วยลายมือ ประกอบด้วย
  • ขีดค้อมบนสำเนาบัตรประชาชน ระบุว่า ใช้สำหรับเปิดใช้บริการกับ ihotVPS เท่านั้น
  • สำเนาถูกต้อง
  • ชื่อ และ นามสกุล
  • หมายเลข IP Address ที่คุณใช้งาน
  • ตัวอย่างสำเนาที่ถูกต้อง
 11. การต่ออายุการใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจะได้รับใบแจ้งหนี 3 วันก่อนหมดอายุ โดยใบแจ้งหนีจะถูกส่งไปยัง อีเมล์ของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนใช้บริการไว้ ในใบแจ้งหนี จะระบุข้อมูลรายละเอียด และ แจ้งยอดเงินที่ต้องชำระเงินไว้ทั้งหมด
 12. ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) สามารถ ระงับ ยกเว้น ยกเลิกการให้บริการได้ทุกกรณีหากการใช้บริการดังกล่าวผิด พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 13. ihotVPS (ไอฮอตวีพีเอส) สามารถ ระงับ ยกเว้น ยกเลิกการให้บริการได้ทุกกรณีหากได้รับการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐ และ Internet Data Center หากมีเหตุอันควร
 14. ไม่มีการคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขต่อไปนี้หากมีการตรวจสอบพบ จะถูกระงับทันที และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

 1. กระทำการซึ่งส่งผลให้ สถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีแห่งรัฐ เสียหาย
 2. ใช้ระบบเป็นเครืองมือกระทำการอันเป็นการปลุกระดม, กบฏ
 3. Flood IP, UDP Attack, DDOS Attack , Spam Mail
 4. ใช้งาน VPN, Bit Tracker, Camfrog Server, Web Proxy, Proxy Server
 5. เปิด Game Server ที่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
 6. ให้บริการเว็บฝากรูป เว็บฝากไฟล์
 7. เว็บการพนัน เว็บอนาจาร ขายยาเสพย์ติด เผยแพร่ข้อมูลแบบละเมิดลิขสิทธ์ หรือ หรือการใช้งานที่ผิดตามหลักกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 8. ใช้งานหรือกระทำการใดๆ จน CPU RAM HDD ทำงานมากกว่าที่กำหนด หรือใช้งานเต็ม 100% เป็นเวลามากกว่า 30นาที
 9. ไม่มีการส่งเอกสารยืนยันตัวตน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเราได้ทำการเปิดการใช้งาน
 10. ใช้งานเพื่อการหลอกลวงผู้อื่น, โจมตี หรือ พยายามเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอุญาติของผู้อื่น
 11. ห้ามใช้งานโอนเงินในระบบออนไลน์ หรือ Internet Banking ของทุกธนาคาร
 1. การชำระเงินผ่านทาง Paypal ทางเราได้เปิดบัญชีกับทาง Paypal อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของ Paypal ทุกประการ
 2. การชำระเงินผ่านทาง Paypal ลูกค้าจะไม่สามารถดึงเงินคืนเองได้ ต้องทำการสร้างข้อพิพาท ระหว่างลูกค้า และ ไอฮอตวีพีเอส
 3. ปัจจุบัน ลูกค้าบางรายที่ชำระเงินผ่านทาง Paypal ใช้บริการและพยายามสร้างข้อพิพาทเพื่อดึงเงินคืน ทางเราได้ดำเนินการกับทีมงานผู้เชียวชาญ เพื่อป้องกันกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
 4. ลูกค้าที่ชำระเงินทาง Paypal กับเรา ทางระบบจะมีการเก็บข้อมูลทุกอย่าง เพื่อใช้ในการดำเนินคดีข้อพิพาท
 5. การชำระเงินผ่านทาง Paypal ต้องห้าม คือ การนำบัญชีบุคคลอื่นมาชำระเงินค่าบริการ ทางเราจะทำการคืนค่าบริการให้หากเกิดกรณีนี้ขึ้นโดยเราต้องได้รับแจ้งจากพนักงานของ Paypal เท่านั้น
 6. หากลูกค้า ชำระเงินเข้ามา แล้วขอเงินคืน โดยที่ยังไม่ได้ใช้บริการนั้น ทางเราจะคืนให้ แต่ลูกค้าต้องเป็นคนออกค่าธรรมเนียนการโอนคืน 50 บาทเอง

เงื่อนไขการใช้บริการกับเราทั้งหมดนี้ไม่ว่าคุณจะอ่านหรือไม่อ่าน ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของเราทั้งหมด และ ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา จะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างและทุกกรณีหากเกิดปัญหาในการใช้งาน
** ผิดตกยกเว้น ไอฮอตวีพีเอส ต้องขออภัยหากมีตัวอักษรบางคำไม่ถูกต้องหรือตกหล่น ** | ขอสงวานสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิ่มเติมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า